تحت مدیریت موسسه فرهنگی ادب و دانش
موسس : محمدجعفر مستوفی                                               (تاسیس 1373)

تحت مدیریت موسسه اندیشه مهر علامه طباطبایی

موسس : حسن توفیق حق                                                              

1-دبستان پسرانه علامه طباطبایی واحد مرزداران (منطقه 2)

2-دبستان پسرانه علامه طباطبایی (دوره اول) واحد آبشناسان (منطقه 5)

3-دبستان پسرانه علامه طباطبایی (دوره دوم) واحد آبشناسان (منطقه 5)

4-دبستان پسرانه علامه طباطبایی واحد ونک (منطقه 3)

1-دبستان پسرانه علامه طباطبایی واحد نیاوران (منطقه 1)
(راه اندازی جدید - در حال بارگزاری)